FUNKCIONALNI LEGIMITET SUDSTVA

Kontinuitet nezavisnosti pravosuđa i njegove legitimnosti ne događa se automatski: oba moraju da se stalno zaslužuju. Pravosuđe mora da zasluži poverenje javnosti kojem služi kroz pokazivanje razumevanja i odgovornosti prema potrebama javnosti. Sudije moraju da obrazložu svoje odluke, jer na taj način sudije snose odgovornost za svoje odluke i omogućuju stranama u sporu i društvu u celini da shvate i preispitaju njihovo obrazloženje.

KOJI SU USLOVI ZA NEZAVISNOST PRAVOSUĐA

Politika i “struka” su podeljeni oko statusa pravosuđa u odnosu na najnovije ustavne izmene, a debata se, u suštini, vodi oko toga u kojoj meri predložena rešenja uvećavaju ili umanjuju nezavisnost pravosuđa. Ova debata se obično vodi na jednom tehničkom nivou: da li vlast ima instrumente da kontroliše pravosuđe? Ako su ti instrumenti izraženi, onda pravosuđe nije nezavisno. Sudije i ostali nosioci pravosudnih funkcija se zalažu za veću, pa i potpunu nezavisnost pravosuđa